Kosten

Leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen in de culturele en creatieve sectoren Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) Microleningen van maximaal euro aan micro-ondernemingen en kwetsbare personen die een micro-onderneming willen opzetten of ontwikkelen Investeringen tot euro voor sociale ondernemingen

Conformiteitsbeoordeling Technische documentatie en EU-conformiteitsverklaring Milieuvriendelijk ontwerpen Verklaring van wederzijdse erkenning

Bedrijfskrediet Zonder Bkr

FinanciënBoekhoudingFinanciële verslaglegging voor middelgrote, kleine en micro-ondernemingen Geld betalen en ontvangenBetalingsachterstand

Op deze web site vindt u hulp bij het aanvragen van leningen en risicokapitaal met steun van de Europese Unie. Er is een breed scala aan financiering beschikbaar: bedrijfskredieten, microkredieten, bankgaranties en risicokapitaal. De EU steunt elk jaar meer dan bedrijven. Dankzij de steun van de EU kunnen plaatselijke financiële instellingen bedrijven further financiering bieden. De exacte financieringsvoorwaarden (het bedrag, de looptijd, de rente en de kosten) worden bepaald door deze financiële instellingen.

Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) Financiering van leningen, waarborgen en eigen vermogen of subsidies aan bedrijven Ondersteuning wordt voorzien door meerjarenprogramma’s, die worden medegefinancierd door de EU.

U heeft recht op suggestions van de kredietinstelling over uw financieringsaanvraag. Dit kan u meer inzicht geven in uw financiële situatie en uw kans vergroten om in de toekomst financiële steun te krijgen. Maak gebruik van dit recht en verwijs daarbij naar artikel 431 van de EU-verordening inzake kapitaalvereisten.

Wijziging van de arbeidsovereenkomst Arbeidstijden, vakantie en verlofArbeidstijden Gezondheid en veiligheid op het werk Gelijke behandeling en kwalificatiesGelijke behandeling en vrij verkeer Erkenning van kwalificaties